2022-06-29

โครงการ“บินฑริม รอบที่ 4” ธุรกิจต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินช่วยเหลือ ตั้งแต่$1,000-$50,000
โครงการ “บินฑริม รอบที่ 4”

       ด้วยทุนสนับสนุนจากองค์กร การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ NSW EPA (Environment Protection Authority) and NSW EPA นิวเซ้าธ์เวลส์เอ็นไวรอนเม้นท์โพรเท็คชั่นเอเจนซี่-อีพีเอ ) และ คณะมนตรีชุมชนชาติพันธ์แห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์ Ethnic Communities' Council of NSW (ECC NSW)   เอธานิคคอมมิวนิตี้ส์เคาน์ซิลนิวเซาธ์เวลส์ - อีซีซีนิวเซาธ์เวลส์ )

ความเป็นมา

        ธุรกิจต่างๆ ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ จากสถิติของการ ส่งขยะไปทิ้งลงในบ่อถมขยะ ซึ่งมีมากกว่า 2 ล้านตันในแต่ละปี  และ 70% ของขยะนั้นยังสามารถจะนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือจัดแยกเพื่อให้เอาไปแปรรูปนำกลับมาใช้อีกได้ หรือ รีไซเคิล  ขบวนการลดขยะ ที่จะส่งไปบ่อถมนั้น ทำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆคน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

        โครงการบินฑริมนี้ เป็นโครงการในการรีไซเคิลของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สำหรับโครงการประเภทเดียวกัน ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้มีเป้าหมายคือ “ ทิ้งขยะน้อยลง รีไซเคิลมากขึ้น ”   ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ NSW EPA (Environment Protection Authority) and NSW EPA นิวเซ้าธ์เวลส์เอ็นไวรอนเม้นท์โพรเท็คชั่นเอเจนซี่-อีพีเอ ) ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลิอธุรกิจต่างๆได้เปลี่ยนโอนเส้นทางขยะจากบ่อถมไปสู่การจัดแยกเพื่อให้เอาไปแปรรูปนำกลับมาใช้อีกได้หรือรีไซเคิลมากกว่า 3 หมื่นรายมาแล้ว ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการเมื่อปี 2015

          โครงการบินฑริม จัดให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือสนับสนุนฟรีแก่หน่วยงานต่างๆ  รวมถึงธุรกิจส่วนตัวของกลุ่มความหลากหลายด้านภาษาและวัฒนธธรรม (Culturally and Linguistically Diverse) คัลเจอรัลแอนด์แลงเกว็จไดเว้อสซิตี้-คัลด์) ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ เพื่อให้เพิ่มพูนการรีไซเคิลและลดขยะที่พวกเขาจะส่งไปลงบ่อถม คณะมนตรีชุมชนชาติพันธ์แห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์หรือ อีซีซีนิวเซาธ์เวลส์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับทุนมาบริหารโครงการบินฑริมใน รอบที่ 1  2 และ 3 ได้สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์มากทั้ง 3 โครงการ โดยได้มีบทบาทสำคัญในการออกไปพบและนำธุรกิจต่างๆที่ ”ยากจะเข้าถึง” ของกลุ่มความหลากหลายด้านภาษาและวัฒนธธรรมหรือคัลด์ เข้ามาร่วมในโครงการได้ เราได้เรียนรู้จากโครงการที่แล้วๆมา (บินฑริมรอบ 1,   2 ,  3) ว่า 95%ของธุรกิจในกลุ่มคัลด์ที่ได้รวมเอาบริการรีไซเคิลเข้าไปด้วย ต่างกำลังทำการเปลี่ยนโอนเส้นทางขยะได้มากขึ้นและกำลังพัฒนาปรับปรุงด้านผลผลิตและประสิทธิภาพ   

           อีซีซีนิวเซาธ์เวลส์จะดำเนินการทำงานต่อไปกับธุรกิจต่างๆของคัลด์ในโครงการบินฑริมรอบนี้ซึ่งเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอีก ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของคัลด์ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ซึ่งมีจำนวนลูกจ้างพนักงานไม่เกิน 400 คนสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ อีซีซีนิวเซาธ์เวลส์จะให้บริการแก่ธุรกิจทั้งหลายโดยมีเจ้าหน้าที่ประเมินขยะผู้พูดภาษาเดียวกันจะไปทำการประเมินขยะธุรกิจให้ฟรี ขณะทำการประเมินนี้เจ้าหน้าที่จะตั้งคำถามหลายข้อเกี่ยวกับขบวนการจัดซื้อสินค้า กระแสที่มาที่ไปของขยะ ขั้นตอนการทำความสะอาดของธุรกิจ และผู้ทำสัญญาขนย้ายขยะทั้งรายในอดีตและปัจจุบัน เพื่อจะได้รวบรวมภาพองค์รวมของวิธีปฏิบัติในการจัดการขยะและวิเคราะห์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินมีความพร้อมดีขึ้นสำหรับแผนปฏิบัติการและกลวิธีให้ความรู้ได้อย่างเหมาะเจาะเฉพาะรายยิ่งๆขึ้น คือแผนปฏิบัติการจะอิงตามการประเมินผลต่างๆและข้อมูลที่รวบรวมมาและนำแผนเหล่านั้นเสนอต่อธุรกิจแห่งนั้นเพื่อมุ่งสนองความต้องการและสภาพการณ์โดยเฉพาะของธุรกิจแต่ละราย ข้อเสนอแนะที่ได้รับจะแตกต่างหลากหลายกันไปตามแต่ประเภทของภาคธุรกิจ กระแสที่มาที่ไปต่างๆของขยะ กรรมวิธีในการหลีกเลี่ยงการสร้างหรือลดขยะ  เจ้าหน้าที่ประเมินจะช่วยสนับสนุนธุรกิจนั้นให้ได้ดำเนินการไปตามแผนปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มจำนวนถังรีไซเคิล การใช้ป้ายติดบอกประเภทขยะให้ชัดเจนขึ้น การจัดการฝึกอบรมพนักงาน การให้คำแนะนำในที่อาจช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เป็นต้น

           ธุรกิจต่างๆที่เข้าร่วมโครงการบินฑริมอาจมีสิทธิสมัครรับเงินกองทุนอุดหนุนจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอัดบีบ เครื่องมัดห่อ และอุปกรณ์รีไซเคิลขนาดเล็กลงอิ่นๆเพื่อใช้ในพื้นที่  ผู้มีสิทธิสมัครจะได้รับเงินกองทุนอุดหนุนในโครงการบินฑริมช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ 50 % ในราคาต้นทุนอุปกรณ์เป็นจำนวนระหว่าง 1,000 เหรียญไปจนสูงสุดไม่เกิน 50,000 เหรียญ

           โดยประมาณ 70 %ของสิ่งต่างๆที่ทิ้งลงถังขยะทั่วไปของธุรกิจนั้นยังสมารถจะนำมาใช้ซ้ำอีกหรือจัดแยกเพื่อให้เอาไปแปรรูปนำกลับมาใช้อีกได้หรือรีไซเคิล ตั้งแต่ลังกระดาษแข็ง กระดาษธรรมดา และพลาสติก ตลอดไปจนถึงเศษอาหาร สื่งเหล่านั้นจำนวนมากไปสิ้นสุดลงในถังขยะทั่วไป การหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ การนำมาใช้ซ้ำอีก และการรีไซเคิล ไม่ใช่จะดีแต่สำหรับพื้นโลกยังดีต่อธุรกิจของท่านด้วย การกระทำดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ดังนี้

  • เรียกลูกค้าได้มากขึ้นโดยการแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มพูนสำนึกด้านคติธรรมแก่พนักงาน
  • ได้รับชื่อเสียงดีสำหรับสิ่งที่ลงมือปฏิบัติ
  • ลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
  • มีความเป็นไปได้ในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านขยะ

          โครงการบินฑริมช่วยธุรกิจต่างๆในกลุ่มคัลด์ ให้ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการจัดการขยะและวิธีลงมือปฏิบัติเป็นภาษาของตนเอง โอกาสนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรและยังช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นประหยัดเวลา ประหยัดเงินและ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเข้าร่วมโครงการจะใช้เวลานานแค่ไหนขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้น แต่ก็จะใช้เวลา 3 เดือนตั้งแต่การประเมินครั้งแรกไปถึงการประเมินครั้งสุดท้าย

          ในรอบนี้ทางอีซีซีนิวเซาธ์เวลส์ได้จัดบริการหลายภาษา ได้แก่ ภาษาจีนกลาง  ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาอารบิค ภาษาเกาหลี ภาษาเวียตนาม ภาษาทมิฬ ภาษาไทย หากธุรกิจในกลุ่มคัลด์ 

          โดยเฉพาะภาษาไทย สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้โปรดติดต่อกัลยารัตน์ ทรีซัยส์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินชาวไทยได้โดยตรง ที่หมายเลข 0409 395 435 หรือ อีเมล kanyarat.tresise@eccnsw.org.au  หรือ ติดต่อไปที่ the Ethnic Communities Council of NSW ทางอีเมล  admin@eccnsw.org.au   หรือโทรศัพท์หมายเลข 02- 9319- 0288 ขอให้ระบุว่า ‘Bin Trim Program’ Thai  แล้วเจ้าหน้าที่ชาวไทยจะติดต่อและไปพบท่านตามที่อยู่ธุรกิจของท่าน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.epa.nsw.gov.au/your-environment/recycling-and-reuse/business-government-recycling/bin-trim

หรือ รับฟังได้ ตามลิงค์ด้านล่าง

https://www.sbs.com.au/language/thai/audio/what-is-bin-trim-program

 

Pimkamon Sasi-athiwat 2020-08-12 17:04:26 2850

REVIEWS