2018-11-20

Complain

Need an electrician? ต้องการช่างไฟ งานไฟฟ้า กล้องวงจรปิด เครื่องเสียง

#711907 korn kong 2018-09-10 20:28:05 42


Need an electrician? ต้องการช่างไฟ งานไฟฟ้า กล้องวงจรปิด เครื่องเสียง บ้าน อาคาร ร้านค้า และโรงงาน โดยกลุ่มช่างไฟ มืออาชีพ ราคาพิเศษ เพื่อคนไทย ช่างกรณ์ โทร 0456054321 ใบอนุญาติ NSW contractors licensed 324193C
www.kornelectrical.com.au
Fully Licensed and Insured.
กรณ์ 0456054321
Lic 324193C

61-71 Australia

0456054321


click to reply

HI-ADS FEATUREView all